IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

ORYX – ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/A, OIB: 73900895026, (dalje ORYX), obavlja poslove distributera osiguranja odnosno zastupnika u osiguranju koji u sklopu svoje djelatnosti obavlja poslove pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun više društava za osiguranje. U svom poslovanju ORYX prikuplja i obrađuje osobne podatke klijenata, tj. ugovaratelja osiguranja i osiguranika (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna.

U tom smislu ORYX u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16. ima ulogu izvršitelja obrade ( jer djeluje u ime i za račun osiguravajućih društava) ili rjeđe voditelja obrade podataka (npr. u situaciji kad ste nam dali privolu) te Vas, klijente, ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke ORYX prikuplja i kako se oni upotrebljavaju.

Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

1. Osnovne informacije o ORYX – ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o kao izvršitelju i/ili voditelju obrade

  1. 1.1.  Identitet i kontakt podaci: ORYX – ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 7/A, OIB: 73900895026, Republika Hrvatska, http://oryx-osiguranje.hr/, Telefon: 385 (0)1 20 30 221, 385 (0)1 20 30 278; [email protected]
  2. 1.2.  Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: e-mail: [email protected]

2. Kako prikupljamo Vaše podatke (pravna osnova obrade) ?

2.1.  ORYX osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom obavljanja poslova pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora (ponude, upiti, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz obavljanje naše djelatnosti), ili na temelju Vaše privole , putem Internet stranica ORYX-a, kao i posredno kada naše usluge koristite u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima (npr. kada od našeg partnera kupujete vozilo s uključenom policom osiguranja) ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

2.2.  Korištenje naših usluga: Kada želite sklopiti ugovor o osiguranju, postavite zahtjev za ponudom, te u svakom slučaju kad posredstvom ORYX-a sklapate ugovor o osiguranju, trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili traženu uslugu ili omogućili sklapanje ugovora u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge odnosno za sklapanje ugovora o osiguranju bit ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja ugovora. (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj dozvoli i druge podatke po potrebi konkretnog ugovora o osiguranju).

2.3.  Korištenje Internet stranice: Našu Internet stranicu http://oryx-osiguranje.hr/ možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

2.4.  Privola: ORYX može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za sklapanje ugovora niti zakonska obveza ORYX-a ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

2.5.  Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova: ORYX kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza ORYX-a. ORYX u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

3. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke ?

3.1. Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza ORYX-a, npr.:

a)  U svrhu sklapanja ugovora o osiguranju u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje

na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. ponuda za sklapanje ugovora i sl.);

b)  U svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda);

c)  Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza ORYX-a (npr. vođenje

računovodstvenih poslova i sl.);

d)  Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

4. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama ?

4.1.  S obzirom da svoju djelatnost zastupanja u osiguranju obavljamo u ime i za račun osiguravajućih društva, Vaše osobne podatke prosljeđujemo osiguravajućem društvu s kojim ste sklopili ugovor o osiguranju te se ti podaci nalaze u bazama osiguravajućeg društva s kojim ste odlučili sklopiti ugovor o osiguranju, odnosno osiguravajuće društvo u odnosu na te podatke ima ulogu Voditelja obrade podataka. Stoga se o daljnjim informacijama o daljnjoj obradi odnosno dijeljenju Vaših osobnih podataka trebate informirati putem informativnih obrazaca i web stranica osiguravajućeg društva s kojim sklapate ugovor o osiguranju.

4.2.  Kada ORYX u odnosu na Vaše podatke ima ulogu Voditelja obrade, isti mogu biti dostavljeni trećim stranama u slučaju:

a)  kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi                  s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;

b)  radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;

c)  za administrativnu ili tehničku podršku ili provođenje marketinških aktivnosti,

d)  radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i

odredbi web-mjesta;

e)  u drugim slučajevima uz vaš pristanak.

4.3.  Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva ORYX ili njezine imovine drugom društvu.

4.4.  Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate robe i usluga, davatelj e-pošte koji će vam u naše ime slati obavijesti putem e-pošte). Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

4.5. U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama ORYX će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka:

5.1.  Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka i vrsti ugovora o osiguranju koji ste sklopili, te su ti rokovi određeni od strane osiguravajućeg društva s kojim ste posredstvom ORYX-a sklopili ugovor o osiguranju. Rok pohrane ovisi i o svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe ORYX odnosno osiguravajuće društvo koje ima ulogu Voditelja obrade. Osobni podaci se čuvaju toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

5.2.  Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze ORYX-a pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. Zakonom o osiguranju.

5.3.  Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni, odnosno na rok koji odredi osiguravajuće društvo koje ima ulogu Voditelja obrade. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

6. Vaša prava u pogledu obrade podataka

6.1. U odnosu na sve Vaše osobne podatke, Vi imate pravo (I) pristupa osobnim podacima, (II) ispravak ili dopune podataka ili (III) brisanje ili (IV) ograničavanje obrade i (V) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji

na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu privolu, s učinkom od dana

povlačenja privole.
6.2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke trebate prvenstveno postaviti

osiguravajućem društvu s kojim ste sklopili ugovor o osiguranju ili ORYX-u na gore navedene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka. Ukoliko utvrdimo da je za odgovor na Vaš zahtjev nadležno osiguravajuće društvo, Vaš ćemo zahtjev proslijediti odnosnom osiguravajućem društvu i o tome Vas povratno obavijestiti. U svom zahtjevu je potrebno da date nužne podatke o sebi i kako bismo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev.

7. Jeste li obvezi dati nam svoje osobne podatke ?

7.1. Kada od ORYX-a zahtijevate pružanje usluga, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora nužno je da nam data svoje osobne podatke koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga odnosno za sklapanje ugovora o osiguranju, za rješenja vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.

8. Postoji li kod ORYX-a automatiziranog donošenja odluka ?

8.1. Kod ORYX-a se ne primjenjuje automatizirano donošenja odluka niti se izrađuje Vaš profil. 9. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu

9. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu

9.1. Internetska stranica http://oryx-osiguranje.hr/ štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

10. Primjena kolačića

10.1.  Na internetskim stranicama http://oryx-osiguranje.hr/ primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

10.2.  Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Kolačićima trećih strana http://oryx-osiguranje.hr/ koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice ORYX Grupe ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

10.3.  Stranica http://oryx-osiguranje.hr/ služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

10.4. Sprječavanje kolačića Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org. Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.